v1.48
NewStyleDaemon's
v1.47
(USE_MMIC)

v1.45
( )
devid=31 IMS700

v1.44
( )
-> ,

v1.43
volume=0 ( ),

,

v1.4

RECT
NSG( ELKA) "Key prev" "Key next"
, ( ) " " .

v1.39 beta
PlayMelody_StopPlayback, .
v1.37 beta
, s75 3
"" tx.wav

v1.30beta
CFG_CHECKBOX

v1.21beta
NEWSGOLD - Volume=9 ( NForce )

v1.2beta
[b] , cfgedit( 2.2)[/b]
/
Disable talk when player plaing

v1.1beta
[b] / [/b] sn.wa sp.wav
+


v1.0beta

AUDIO_SYSTEMVOLUME.
"10 "


v0.99b11
, - RamIsMidaPlaying, NEWSGOLD 0x10 ( ), .

v0.99b1
SGOLD C8 6
[b] [/b] csm .
.

v0.98ex
s65 - 6 GetAkkuCapacity();
X75 ;


"" (thx.wav) , .

v0.98
RED-BUTTON
S75 (NEWSGOLD) )

v0.93
PTT

v0.9b2
"#"
v0.9b1
.
v0.9b

" ".
, , RamMediaIsPlaying.
, , .
/ .
, .

v0.8rc3
)

v0.8rc1:
+ ?
( ), .
v0.8alpha:
.
.
found0.wav .
.
k#.wav ks.wav .
SGOLD:
0:\\Zbin\\SndDemon
snddemon.bcfg SGOLD/NEWSGOLD ( - ).
SGOLD ( X75) PlayerOfHeadSet ( )

v0.7rc2:
, RamMediaIsPlaying().
.
+

v0.5rc
( el71v41).
.
"" .

v0.4b .
v0.3a